Privacybeleid

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Marckx-Van Loock kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Marckx-Van Loock en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt. Soms worden deze gegevens ons bezorgd door andere partijen waar u mee samenwerkt.

Marckx-Van Loock kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Als u informatie bij ons aanvraagt: voor- en familienaam, bedrijfsnaam, adresgegevens (inclusief land), telefoonnummer (vast en/of mobiel), mailadres
  • Als u een bestelling bij ons doet: uw contract- en leveringsinformatie en andere informatie die nodig kan zijn voor het controleren en leveren van de bestelling zoals  uw BTW nummer.  Hieronder valt ook financiële informatie die u aan ons verstrekt vb. uw bankrekeningnummer
  • Als u onze websites bezoekt: uw surfgedrag op de site, zoals bezochte pagina’s en de tijd die op iedere pagina besteed wordt. Alsook uw voorkeuren rond het ontvangen van direct mailing.

Waarom we uw gegevens nodig hebben

Om onze wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen na te komen, maakt Marckx-Van Loock bij de uitvoering van haar activiteiten gebruik van persoonsgegevens. Het toepassingsgebied van dit privacy beleid betreft alle persoonsgegevens die Marckx-Van Loock ontvangt, via eender welke drager, tenzij nader gespecifieerd. Marckx-Van Loock treedt op als verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig de definitie zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ook GDPR genoemd.

Marckx-Van Loock neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Het vormt aldus het algemene beleid van Marckx-Van Loock op het vlak van gegevensverwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking is: Marckx-Van Loock, Terbekehofdreef 6/8 Unit A5, 2610 Wilrijk– BTW BE0464.423.429

Voor vragen bij of over deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met de administratie via email op info@marckxvanloock.be of per post. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat we zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Waarvoor we uw gegevens nodig hebben

Marckx-Van Loock verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u te kunnen opnemen als u daar om vraagt en/of om u schriftelijk (per mail en/of per post) te kunnen contacteren indien wij u telefonisch niet kunnen bereiken.

Daarnaast kan Marckx-Van Loock uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten offerte. Dit omvat eveneens het opmaken van keurings- of andere attesten indien van toepassing en het verzenden van bestellingen.

Bent u leverancier of onderaannemer dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”. In dit geval is het ook mogelijk dat wij uw gegevens meenemen in onze werkplanning, samen met de gegevens van onze eigen medewerkers.

Verder verwerken wij uw gegevens, als klant, als leverancier of als onderaannemer bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.

Om te voldoen aan wettelijke vereisten waaraan we onderhevig zijn, zoals belastingtechnische of financiële belastingvereisten.

Voor het uitvoeren van statistische analyses over het gebruik van de website voor meer inzicht in hoe onze website gebruikt wordt en om verbeteringen aan te brengen.

De contactgegevens waarover wij beschikken kunnen in bepaalde gevallen gebruikt worden om e-mails of folders te sturen over relevante oplossingen, producten en diensten die interessant kunnen zijn of andere informatie waarvan Marckx-Van Loock denkt dat de gebruiker deze wellicht interessant vindt.

U kunt ervoor opteren om deze communicatie niet meer te ontvangen door uit te schrijven. De gebruiker kan zich tevens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketing via e-mail naar info@marckxvanloock.be of per post, mits bijvoeging van een kopie van de identiteitskaart van de gebruiker.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Marckx-Van Loock houdt uw gegevens bij tot het einde van onze samenwerking. Indien u beslist van niet langer met ons samen te werken, is een simpel verzoek per mail (info@marckxvanloock.be) of per post waarin u vraagt om uw gegevens niet langer te bewaren voldoende. Dit verzoek dient vergezeld te zijn met een bewijs van uw identiteit.

Let wel: persoonsgegevens die zijn opgenomen in de boekhouding worden pas na 7 jaar gewist volgens Art. III.88 van het Wetboek van Economisch Recht.

Delen met anderen

Marckx-Van Loock verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden dan deze die bedoeld zijn in deze privacyverklaring.

In geval van een gerechtelijk onderzoek of een vraag van de politie, kunnen gegevens overgedragen worden in overeenstemming met de privacywetgeving, zonder voorafgaand akkoord van de klant.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen per mail naar info@marckxvanloock.be of per post. Marckx-Van Loock zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren. Ook hier dient dit verzoek vergezeld te zijn met een bewijs van uw identiteit.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om uw gegevens veilig te bewaren. Iedereen heeft het recht klacht in te dienen bij de Privacy Commissie indien hij/zij van mening is dat Marckx-Van Loock de regelgeving omtrent de privacy overtreedt (www.privacycommission.be). Wettelijk kader van deze privacy verklaring is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ook GDPR genoemd.

Print Friendly, PDF & Email